Grafologia forense

GRAFOLOGIA FORENSE

Què fa un Pèrit Caligràfic?

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS

Determinar falsificacions i autoria de documents mitjançant l'anàlisi Grafològica o Cal·ligràfica (manuscrits o signatures), datacio, estudi de tintes, tipus de paper, tipus d'impressió (en documents mecanografiats o impresos). Aquest anàlisi es fa seguint el codi deontològic de la professió.

INFORMES PER EVITAR FRAU

Realització d'informes extrajudicials (per a negociacions i mediacions), així com judicials per a totes i cadascuna de les seves jurisdiccions: Civil, Penal, Laboral o Contenciós-administratiu. Per a detectar el Frau Documental, i poder servir d'ajuda tècnica per a jutjats i tribunals.

Funcions Principals:

1.

Estudi, comprovació  i valoració de documents, cartes, lletres dubitats i indubitats.

 

2.

Informes pericials cal·ligràfics. Anàlisi de contractes, rebuts, cartes, testaments hològrafs…


3.

Identificació d’alteracions en qualsevol tipus de document per a determinar el seu origen.


4.

Identificació i anàlisi d’esborrats, pintades i superposicions en documents.


5.

Identificació i anàlisi d’esborrats, pintades i superposicions en documents.


6.

Identificació de l’autoria i orifen en documents que estàn en disputa o que són anònims.


7.

Estudi i reconeixement de la signatura en testaments hològrafs.

 

8.

Verificació  de l’autoria dels testaments hològrafs que han estat manuscrits.

 

9.

Anàlisi de documents obtinguts amb impressió o màquines d’escriure manuals.


10.

Anàlisi de proves Pericials aportades i elaboració de contrapericials.

 

 
Què és la Pericial Cal·ligràfica?
 
La Pericial Cal·ligràfica implica la utilització de tècniques grafològiques l’objecte de les quals és la identificació de l’autoria de la signatura, document o contracte. Amb la finalitat de realitzar un anàlisi sobre l’autoria, veracitat, o datació d’unes certes signatures o documents manuscrits o impresos. 
 
Tota Pericial Cal·ligràfica haurà de tenir dades relatives al Perit (Nom i Cognoms, Formació, Especialitat Pericial), a més de la pròpia descripció de les proves realitzades i l’anàlisi dels documents dubitados i indubtables.
 
Recordem els conceptes:
 
Document Dubitat
Document Dubitat
Document qüestionat, és a dir, material de dubtosa veracitat, com ara signatures, manuscrits i paper moneda, entre altres; sobre el qual es realitza l'anàlisi i estudien cal·ligrafies i grafismes en relació als documents indubtables.
Document Indubitat
Document Indubitat
Material reconegut com a autèntic i que no ofereix dubte amb el qual es comparen els escrits o documents que, poden ser: mostres cal·ligràfiques preses als sospitosos, textos mecanogràfics de la màquina d'escriure involucrada i patrons legítims de bitllets, impresos, etc. realitzats en presència judicial.

Què és la Documentoscopia?

La documentoscopia és la disciplina que té per objecte d’estudi l’anàlisi dels documents moderns, públics o privats, utilitzant diferents mètodes i tècniques, a fi d’establir la seva autenticitat o falsedat, plasmant les conclusions a les quals arriben a través d’un informe escrit.

El perit en documentoscopia s’ocupa de l’examen de documents a efecte de dictaminar la seva autenticitat o determinar les possibles alteracions doloses de què hagi estat objecte desemmascarant la veritat i restituint la seguretat jurídica.

És un tema ampli que comprèn les següents funcions:

• Localitzar alteracions i modificacions fraudulentes als documents. 
• Revelar les alteracions detectades.
• Establir l’autenticitat d’una signatura.
• Identificar l’autor del document.
• Restaurar escriptures deteriorades.
• Esbrinar el tipus de mètode utilitzar per falsificar un document.  
• Estudiar sobre el papel i/o tinta
• Investigar sobre la cronologia del document.
• Anàlisi d’estampacions provocades per segells humits o secs.
• Determinar les alteracions o falsificacions de documents d’identidad, entre d’altres.