Avaluació

L’avaluació neuropsicològica és un procés que té com a objectiu avaluar l’estat cognitiu i afectivoconductual d’una persona. Amb aquesta finalitat, hi ha diferents tests neuropsicològics per avaluar el deteriorament cognitiu en persones grans, que ajuden els professionals a fer una valoració i/o un peritatge forense.

Aquest deteriorament, de vegades, és només una mica lleu i associat a l’edat però, en altres casos, està vinculat a patologies com la demència, l’Alzheimer o provocat per un vessament cerebral, entre d’altres.

És molt important l’exploració de les capacitats i funcions cognitives, sobretot en aquells casos en què hi hagi algun tipus de sospita que s’està produint un deteriorament.

Avaluació

L’avaluació neuropsicològica és un procés que té com a objectiu avaluar l’estat cognitiu i afectivoconductual d’una persona. Amb aquesta finalitat, hi ha diferents tests neuropsicològics per avaluar el deteriorament cognitiu en persones grans, que ajuden els professionals a fer una valoració i/o un peritatge forense.

Aquest deteriorament, de vegades, és només una mica lleu i associat a l’edat però, en altres casos, està vinculat a patologies com la demència, l’Alzheimer o provocat per un vessament cerebral, entre d’altres.

És molt important l’exploració de les capacitats i funcions cognitives, sobretot en aquells casos en què hi hagi algun tipus de sospita que s’està produint un deteriorament.

AVALUACIÓ

Tipus de proves

A més a més de les proves que es detallen a la dreta, existeixen molts més mètodes d’avaluació: l’Escala de Memòria Wechsler-IV, el Test de Figures Complexes de Rei, prova de classificació de targetes de Wisconsin (WCST), prova de fluïdesa figurativa de Ruff, prova d’orientació visual de Hooper, Judici d’Orientació de Línia Figura Complexa de Rey Osterrieth (RCFT), prova de creació de senders (TMT), el Test de noms de Boston, test Barcelona Revisat, TAVEC. Test d’aprenentatge verbal, TOMM. Test de Simulació de problemes de memòria…

En ells es plantegen una sèrie de preguntes amb diverses opcions de resposta. No existeix una resposta correcta, sinó que la persona que els realitza ha de marcar l’opció que més s’adequa amb el que ella pensa o sent. Serveixen per a avaluar principalment qüestions emocionals i conductuals.

Entrevistes personals amb què es detecten problemes conductuals i s’extreuen una sèrie de conclusions. Sol ser una de les proves neuropsicològiques més eficaces per a realitzar en primer lloc, de manera que el professional pugui determinar, posteriorment, quin és el següent pas i seleccionar proves complementàries que facilitin fer un bon diagnòstic”.
L’entrevista amb la familia, o persones properes, també aporten informació important que, ajuden sempre a detectar la fase premòrbida de la persona afectada.

Permeten detectar a persones amb altes capacitats, ja que en aquest grup existeix un gran nombre d’individus amb problemes emocionals i conductuals pel fet que no són capaços de gestionar correctament la seva intel·ligència.

Avalua les àrees d’atenció i concentració i funcions cognitives com la memòria, les habilitats visoespacials o el raonament, mitjançant proves com la memorització d’una llista curta de paraules. És una prova simple, però amb alta precisió, i ajuda a trobar deterioraments cognitius lleus.

És la prova de cribratge més utilitzada per detectar demència. Dura deu minuts i comprèn una sèrie de preguntes i accions que ha de fer la persona avaluada. Algunes de les seves limitacions són que els seus valors de sensibilitat són moderats i que presenten biaix cultural.

L’objectiu és avaluar ràpidament el rendiment general d’un pacient. Inclou proves com ara la denominació d’objectes.

Compta amb un valor discriminatori alt en el deteriorament cognitiu lleu de tipus amnèsic. Ajuda a seleccionar pacients que és convenient examinar amb més profunditat.

Permet avaluar funcions visuoperceptives, visuomotores, visuoconstructives, i planificació i execució motores

AVALUACIÓ

Tipus de proves

A més a més de les proves que es detallen a la dreta, existeixen molts més mètodes d’avaluació: l’Escala de Memòria Wechsler-IV, el Test de Figures Complexes de Rei, prova de classificació de targetes de Wisconsin (WCST), prova de fluïdesa figurativa de Ruff, prova d’orientació visual de Hooper, Judici d’Orientació de Línia Figura Complexa de Rey Osterrieth (RCFT), prova de creació de senders (TMT), el Test de noms de Boston, test Barcelona Revisat, TAVEC. Test d’aprenentatge verbal, TOMM. Test de Simulació de problemes de memòria…

En ells es plantegen una sèrie de preguntes amb diverses opcions de resposta. No existeix una resposta correcta, sinó que la persona que els realitza ha de marcar l’opció que més s’adequa amb el que ella pensa o sent. Serveixen per a avaluar principalment qüestions emocionals i conductuals.

Entrevistes personals amb què es detecten problemes conductuals i s’extreuen una sèrie de conclusions. Sol ser una de les proves neuropsicològiques més eficaces per a realitzar en primer lloc, de manera que el professional pugui determinar, posteriorment, quin és el següent pas i seleccionar proves complementàries que facilitin fer un bon diagnòstic”.
L’entrevista amb la familia, o persones properes, també aporten informació important que, ajuden sempre a detectar la fase premòrbida de la persona afectada.

Permeten detectar a persones amb altes capacitats, ja que en aquest grup existeix un gran nombre d’individus amb problemes emocionals i conductuals pel fet que no són capaços de gestionar correctament la seva intel·ligència.

Avalua les àrees d’atenció i concentració i funcions cognitives com la memòria, les habilitats visoespacials o el raonament, mitjançant proves com la memorització d’una llista curta de paraules. És una prova simple, però amb alta precisió, i ajuda a trobar deterioraments cognitius lleus.

És la prova de cribratge més utilitzada per detectar demència. Dura deu minuts i comprèn una sèrie de preguntes i accions que ha de fer la persona avaluada. Algunes de les seves limitacions són que els seus valors de sensibilitat són moderats i que presenten biaix cultural.

L’objectiu és avaluar ràpidament el rendiment general d’un pacient. Inclou proves com ara la denominació d’objectes.

Compta amb un valor discriminatori alt en el deteriorament cognitiu lleu de tipus amnèsic. Ajuda a seleccionar pacients que és convenient examinar amb més profunditat.

Permet avaluar funcions visuoperceptives, visuomotores, visuoconstructives, i planificació i execució motores

Rehabilitació

¿Què es la rehabilitació cognitiva?

Les causes del deteriorament cognitiu poden ser moltes i diverses. La rehabilitació cognitiva intenta utilitzar tècniques dissenyades per reparar les diferents funcions cerebrals, relacionades amb la cognició, com són l’atenció, la memòria o l’ús del llenguatge, les quals estan danyades a causa d’alguna lesió o deteriorament per alguna malaltia degenerativa .

L’objectiu de la rehabilitació cognitiva és ralentir, frenar o fins i tot revertir alguns dels dèficits de les funcions cerebrals causades pel deteriorament cognitiu com a conseqüències de malalties o lesions.

Rehabili-tació

¿Què es la rehabilitació cognitiva?

Les causes del deteriorament cognitiu poden ser moltes i diverses. La rehabilitació cognitiva intenta utilitzar tècniques dissenyades per reparar les diferents funcions cerebrals, relacionades amb la cognició, com són l’atenció, la memòria o l’ús del llenguatge, les quals estan danyades a causa d’alguna lesió o deteriorament per alguna malaltia degenerativa .

L’objectiu de la rehabilitació cognitiva és ralentir, frenar o fins i tot revertir alguns dels dèficits de les funcions cerebrals causades pel deteriorament cognitiu com a conseqüències de malalties o lesions.